بزرگسالی

بزرگسالی يعنی لَختی٬ يعنی فاصله گرفتن ازبن شاخه های درخت امکانات٬ دور شدن از شاخه هايی ديگر و بسنده کردن به خط باريک شاخه خودت٬ گاهی هم به اميد شاخکی کوچک. شاخه ای که روزی از سر بازيگوشی رد آن را گرفتيم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید