اگر گلی به گيسوی خود ميزدم

از اين تقلب،

از اين تاج کاغذين

که بر فراز سرم بو گرفته است

فريبنده تر نبود؟!!!

فروغ بی شک از زنان هم عصر خود  دو قدم جلو تر است.قدم اولش بيرون آمدن از وابستگی فکری است که در زنان هم عصرش وجود داشت و قدم دومش آگاه شدن به زن بودنش است.

 به نظر من اين سوالش هنوز توی ذهن تمام زنهای تحصيل کرده داره چرخ ميزنه.

/ 0 نظر / 2 بازدید