آنها که چندان خوشبخت نيستند در لحظه هايی که چندان هم شايد برايشان عزيز نيست لحظه های خوشبختی من را اشغال ميکنند. من که چندان خوشبخت نيستم در لحظه هايی که برايم عزيز نيست سهم خوشبختی کسی را که نميدانم کيست برای خودم بر ميدارم. دنبال آن کسان ميگردم تا سهمشان را يه خودشان و بختشان واگذار کنم .

/ 0 نظر / 2 بازدید