به دنبال مکانم ميگردم

              در مختصات ذهن تو

پيدا نمی شوم.

با کدامين تبديل

با کدام قانون

به کدام فضا

در کدام لحظه

کوچانده شدم؟!

/ 0 نظر / 2 بازدید