خستگی عظیم وجود شاید رویهمرفته چیزی نیست جز این رنج عظمایی که برای جوان ماندن، بیست ساله ماندن ٬چهل ساله ماندن٬ بیستر ماندن و عاقل ماندن به خودت ميدهی٬ يا برای اينکه ديگر آنچه بوده ای نباشی٬  يعنی پست و وحشت آور و پوچ.  کابوسی است اين جبر جلوه دادن نامرد باطنمان به صورت ابر مرد ٬به صورت منتهای آمال همگان از صبح تا شب.

از کتاب :   

   سفر به انتهای شب

   لويی فردينان سلين 

   مترجم: فرهاد غبرايی

از اين دست نوشته ها در اين کتاب زياده و به طرز تلخی هم درسته.  اين کتاب به نظر من شاهکاره از کتابهای کوندرا بيشتر دوستش دارم.
/ 0 نظر / 2 بازدید