کداميک از همه بدتر است؟

الف) تنهايی        ب) تکرار       ج) تعهد        د) ترس از هر سه مورد

/ 4 نظر / 2 بازدید
sara

I think the fear of all 3 is the worse.

فرزانه

آره سارای گلم منم با چهارمی موافق ترم. اصلا بیشتر مشکلات ما از ترس ذهنی ناشی میشه.

...

Hi Farzaneh, recently I've found your weblog and it's quite interesting for me. Today I was looking at to your archive and this post. I'd like to answer this! I think the second one, repetition, is worse among all, at least for me it is. Loneliness and responsibility have some advantages but I'm not sure about repetition. Is there any advantage for it? I don't know. Good luck in your PhD .