يک دسته جعفری ميخواستم برای کنار غذا به اندازه يک وعده. فکر کرد يک دسته ميخواهم برای خشک کردن به اندازه يک سال. گفت فردا بيا ببر هم تازه ست هم زياد. سر تکان دادم و به اندازه يک دسته خودم برداشتم. من به اندازه يک وعده غذا در آن محل خانه ای داشتم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
شرور

سلام به من هم سر بزن