خيابانهای شهر

بهار است و گاه دوست دارم شبها مسيری را تا خانه پياده برگردم. صدای بوق معنی دار و نيش ترمزهای بی امان ماشينها مرا از اين حق ناچيزی که ميتوانم از هوا و از خيابانهای شهرم داشته باشم پشيمان ميکند.

/ 1 نظر / 2 بازدید