تجربه- بازی

پیش از این فقط دل بازی می کردم. وقتی می باختم کاملا افسرده می شدم. نسبت به دل هایی که می شکست عذاب وجدان می گرفتم. زندگی یادم داده است که پیک و گشنیز هم بازی کنم. دست کم وقتی می بازم آنقدر افسرده نمی شوم. ولی هنوز حواسم هست هیچوقت خشت بازی نکنم.

/ 1 نظر / 12 بازدید